Maria Theis
(Kolwer Marie)

De Februar jet, wie och hokt naach bekaant,
an osem Doref, de Weiwermond jenaant.
Hott ma am Januar matt dem Wedda Jeleck,
wot of, son se daan: De Weiwermond aß nach zreck.
De Frauen am Februar et Weddamachen hon,
et fung bei der Frau vom Ortsvorsteher on,
d'n Hausnummern wekta jong et an da Reih,
bas de janzen Februar wor daan vorbei.

Jorelang komen monnechmol enundeselben zum Zoch,
bei enundeselben jof et schlecht Wedda, wie en Floch.
Kom awer en neien Vorsteher an et Amt,
wor en aneren Dorefecken zum Weddamachen verdammt.
Woren zwu Frauen am Haus, en AI un en Schnuur,
hat ma zweierlei Wedda, wie an der Natur.
Virrmettes hot et jestooft, wie Schwiejermotteren sing,
nomettes bei der Schnuur wor et frinndlech und fing.

Hot dat Wedda jeweaßelt, ma hot em net jetraut,
housch et, daat as jenau esu launesch wie dat Traut,
wor et eckelech un stirmech, ma kenen Hund erous jejocht hät,
daan soten se, et as esu miserabelech wie dat Käth,
wor et schung, de Sunn stong am Himmel hie,
menten se, et wär esu lustisch wie et Marie,
wor et schlecht un kenen kunnt aus dem Haus jon,
de Weddamächech jow onjebunnen, ob dem Hof on de Won.

Et juf jesprocht jespottet un jehetzt,
nom Wedda hon se de Frauen anjeschätzt.
Et such awer och wirklech mestens esu aus,
dat Wedda wor wie die Frau aus dem Haus.
Enen Man dorft sech anmeschen, dat wor de Mattheis,
et heescht jo, hearn mächt oder brecht et Eis.

Esu schung wie dän Brauch och woar,
en as an Verjeaßenheet jeroden de letzt Johr.
Vielliecht daat et awer och do tronn lejt,
firr et Wedda ze machen hon die Frauen ken Zeit.
Se loßen d'n Herrjott schalen un walen,
d'n Nommen Weiwermond hot de Februar behalen.