Maria Scholzen
(Lauesch Maria)

Wanta wor et jäan un zemelech kaalt,
dodrop hot sech jefreut jung un aalt.

Omm Schlidden vom Speicher jof de Stepp erof jekehrt,
un deräkt mat a decker Spääckschwoat jeschmeert.

Et jof keen Fernsehn, keen Disco un all esu en Saachen,
mir mooten os Danga am Doref maachen.

Daan jong et laas, es jof ken Haalen,
ob dem Retschberesch troffen sech Jungen un Aalen.

Bejm Waasserpasäng jong daat Spieltjen laas,
däan janzen Beresch ärof woor daat en Spaaß.
Wor et en jot Bonn un ma hatten Jeleck,
semm ma kuun bass ob de Helebreck.

De Schlidden hannaenanna jebunnen wie en Bommelzoch.
Un en selver jemachten Bobb joof et och:
Än scnruußen Schlidden, do drop an Bräat,
do soß ma daan drop mat a jaanzer Hät.
De Fahrer sooß virr mat Schllttschoon on de Feeß,
wemm ma widerraanten joof daat en Jemeeß.

Wore mir ees jot zejang et woor en Dauer,
schlooch et och alt jelejch fünef Ouer.
Moot ma heem jon ech kaan ech berichten,
do hatt ma jo och nach seng anna Pflichten:
Hai roppen, Strink mollen, Sauf tron un suen Saachen,
die mot ma och nach zweschenduresch maachen.

Hat et jot jefrorren daan wore ma net sempel,
mascheerte ma an die Fättwiss ob d'n Hundskempel.
Pannejs jeschlon, Schlittschoon jeloof, Hockey zum Spaaß,
ma jong reacht heem, wor ma bas ob d'n Hinna naaß.

AIImählech jemma och alt aalt,
de Wannta as hockt net mie esu kaalt,
keen Määnsch fehrt mie Schlidden, et as en Dauer,
se hutschen an da Stuff virm Fernsehn un seng sauer.